Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Монгол Улсын Ерөнхий Сайдын 2020 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн 01 дүгээр албан даалгавар, аймгийн Засаг даргын А/122 тоот захирамжийн дагуу

үхсэн малын сэг зэм устгалын ажлыг 23 сум 1 тосгонд зохион байгуулж байна. 2020 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн байдлаар нийт 37,399 мянган малын сэг зэмийг цуглуулж, устгаж, 135.113м2 талбайг ариутгаж халдваргүйжүүлээд байна. Мөн тус арга хэмжээд нийт 12,3 сая төгрөгийг зарцуулаад байна.
Цаашид сумын ЗДТГ болон малчин иргэд сэг зэм устгалын ажилд идэвхитэй оролцоно уу
Аймгийн Мал эмнэлгийн газар.