Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Монгол Улсын Ерөнхий Сайдын 2020 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн 01 дүгээр албан даалгавар, аймгийн Засаг даргын А/122 тоот захирамжийн дагуу

Аймгийн Засаг даргын А/122, сумын Засаг даргын 2020 оны 03 дүгээр сарын 16-ны өдрийн А/30 тоот захирамж Ерөнхий сайдын 01, тоот албан даалгавар, Мал эмнэлгийн Ерөнхий газрын даргын А/63 дугаар тушаал 02 дугаар удирдамж, 03 дугаар удирдамжыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Их-Ац багийн өвөлжөө, хаваржааны ойр орчим, уст цэг, олон нийтийн зам дагуух бэлчээрээс хорогдсон малын сэг зэмийг цэвэрлэх, устгах ажлыг 04 дүгээр сарын 14-ний өдрөөс, 04 дугаар сарын 18-ныг хүртлэх хугацаанд Мал эмнэлгийн тасаг, баг хариуцсан мал эмнэлэг, багийн засаг дарга, малчдыг татан оролцуулж мэргэжил арга зүйгээр ханган хамтран зохион байгууллаа.